ETHLi põhikiri on vastu võetud 14.mail 1996. aastal ning seda on muudetud üldkoosoleku otsustega 5.03.2011. a.


ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing Eesti Tantsuhariduse Liit (edaspidi ETHL) on Eesti tantsuõpetajate avalike huvide ühiseks teostamiseks ja kaitseks asutatud organisatsioon, mis asub Tallinnas.

2. ETHLi põhieesmärkideks on tantsuharidusliku tegevuse koordineerimine ning arendamine, tantsualaste kontaktide edendamine, tantsuõpetajate ametialaste huvide eest seismine ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine tantsukunsti- ja kultuuri arendamisse Eestis.

3. Oma tegevuse eesmärkide realiseerimiseks, teeb ETHL koostööd teiste tantsueriala liitude, asutuste ja organisatsioonidega. Koondab ja levitab tantsuhariduse alast teavet ning õppematerjale. Loob tantsuõpetajatele tööks vajalikke tugisüsteeme, asutab osakondi ja esindusi Eestis ja teistes riikides ning osaleb organisatsioonides ja liikumistes, mis on kooskõlas liidu eesmärkidega.

4. ETHL võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega.


LIIKMELISUS

5. ETHLi liikmeks võivad olla tantsuõpetajad, tantsuharidusega seotud või selle käekäigust huvitatud füüsilised isikud, kes tunnistavad käesolevat põhikirja.

6. Volikogu võib kehtestada väljaspool ETHLi liikmeskonda eri (nt toetaja- või auliikme) staatusi, kellele ei pea rakenduma seadusest ja põhikirjast tulenevad ETHLi liikmete õigused ja kohustused.

7. ETHLi liikmeks astumiseks esitatakse ETHLi juhatusele ettenähtud vormil avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ETHL juhatus kuu aja jooksul.

8. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.

9. ETHList väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma võlad ETHLi ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.

10. Liikme võib ETHList välja arvata volikogu 2/3 poolthäälte enamusega seaduses sätestatud korras ja alustel, kui liige on toime pannud tegusid, mis on vastuolus ETHLi eesmärkidega ning kompromiteerivad ETHLi või kui liige ei tasu liikmemaksu.

11. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava volikogu koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul vastavalt seadusele.

12. ETHLi liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.


JUHTIMINE

13. ETHLi üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud volikogu pädevusse. Üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule põhivaldkondade määramine mis on liidu tegevuse prioriteetideks.

14. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas, seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

15. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (edaspidi põhikirjas nimetatud „volikogu“). Volikogu pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule juhatuse liikmete valimine, juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamine ning juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine ning juhatuse koostatud ETHLi eelarve ja tegevuskava kinnitamine.

16. Volikokku kuuluvad valdkonnajuhid valib ETHLi liikmete poolt esitatud kandidaatide seast üldkoosolek vastavalt seadusele kolmeks aastaks.

17. Volikokku kuuluvad maakonnajuhid valitakse kohapeal antud maakonna ETHLi liikmete seast enne üldkoosoleku toimumist ning teavitatakse ETHLi juhatust valitud liikmetest. Juhul kui maakonnas tegutseb liidu osakond, esindab antud maakonda volikogus osakonna juhataja. Maakonnaga võrdses staatusega on antud põhikirja punktide mõistes ka Tallinna linn

18. Volikogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest volikogule vähemalt kuu aega ette.

19. Volikokku valitakse 7-21 liiget, täpse suuruse määrab volikogu iga koosseisu valimisel üldkoosolek.

20. Volikogu kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe. Volikogu koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata seaduses ja põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut.

21. ETHLi juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, mis valitakse volikogu poolt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamise kord ja lepingute sõlmimine on volikogu pädevuses.


OSAKONNAD

22. Vähemalt viis liidu liiget võivad maakondlikul alusel moodustada ETHLi osakonna. Osakond ei ole iseseisev juuridiline isik vaid tugineb oma tegevuses ETHLi põhikirjale.

23. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/4 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.

24. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes ning volikogus juhataja, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

25. Osakonnale jääb 1/2 osakonda kuuluvate liidu liikmete liikmemaksust.
Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.

26. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande liidu juhatusele 1 kuu jooksul peale liidu majandusaasta lõppu.


LÕPPSÄTTED

27. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.

28. ETHLi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

29. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

GTranslate

Estonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish