1. ETHLi liikmeks võivad olla tantsuõpetajad, tantsuharidusega seotud või  selle käekäigust huvitatud füüsilised isikud, kes tunnistavad ETHLi põhikirja.

 2. ETHLi liikmeks astumiseks esitatakse ETHLi juhatusele ettenähtud vormil avaldus. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ETHL juhatus kuu aja jooksul.

 3. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast  jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

 4. ETHList väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma võlad ETHLi ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.

 5. Liikme võib ETHList välja arvata volikogu 2/3 poolthäälte enamusega seaduses sätestatud korras ja alustel, kui liige on toime pannud tegusid, mis on vastuolus ETHLi eesmärkidega ning kompromiteerivad ETHLi või kui liige ei tasu liikmemaksu.

 6. ETHLi üldkoosoekul 05.03.2011 otsustati luua auliikmete staatus, alates liikme vanusest 65 eluaastat. Auliikmel ei ole kohustust tasuda liikmemaksu.

ETHLi liige saab

 1. võimaluse kõige erinevamatel tasemetel kaasa rääkida tantsuhariduse arendamisel Eestis

 2. värskeimat informatsiooni tantsumaastikul toimuvast

 3. panustada enda kui tantsuõpetaja parema tänase ja homse nimel

 4. levitada oma tegemiste ja korraldatavate sündmuste teavet Tantsuinfo Kuukirjas

 5. kasutada ETHLi erialase enesetäienduse stipendiumi

 6. sooduspakkumisi tantsuetenduste külastamiseks ja tantsualastest koolitustest osavõtuks

Kui sa pead Eesti Tantsuhariduse Liidu tegevust oluliseks või soovid ka ise sellele kaasa aidata, siis oled väga oodatud meie ridadesse!

GTranslate

Estonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish