Liidu kollegiaalseks juhtorganiks on üldkoosolek, täitevorganiteks on volikogu ja juhatus.

Üldkoosolek moodustub Liidu liikmetest. Toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aasta jooksul. Üldkoosoleku volitused on järgmised:
- võtab vastu liidu põhikirja, teeb selles muutusi;
- määratleb liidu iga aastased prioriteetsed põhivaldkonnad;
- võtab vastu liikmeskonna tegevust puudutavaid üldisi otsuseid ja avaldusi;
- võtab vastu otsuse liidu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta.

Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib liidu tööd volikogu, mis kutsutakse kokku esimehe poolt vähemalt 2 korda aastas.
Volikogu tööd juhib esimees või juhatuse liige. Volikogu volitused on järgmised:
- juhatuse liikmete valimine;
- juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamine;
- juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine;
- juhatuse koostatud ETHLi eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
- kinnitab liidu struktuuri;
- otsustab töötajate tasustamise põhimõtted;
- arutab ja lahendab liidu põhiküsimusi, v.a. üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid;
- kinnitab juhatuse esimehe ja teiste ametiisikute aruanded;
- teeb üldkoosolekule ettepanekuid selle pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks, sh põhikirja muutmiseks ning tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
- kinnitab liidu aastaeelarve;
- otsustab laenude võtmise ja andmise;
- kutsub kokku üldkogu;
- moodustab ja likvideerib filiaale ja esindusi seadusega kehtestatud korras.


Volikogu koosseisu kuulub ka liidu juhatus ja tegevusvaldkondade juhid.
Liitu juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, mis valitakse volikogu poolt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse volitused on järgmised:
- võtab vastu liidu liikmeskonda;
- esindab liitu kõikides õigustoimingutes ja asjaajamistes;
- peab läbirääkimisi ning sõlmib liidu nimel lepinguid;
- määrab liidu liikmete hulgast isikuid liidu tegevusega seotud ülesannete ja kohustuste täitmiseks;
- omab liidu dokumentidel allkirjaõigust;
- kasutab vastavalt volikogu poolt kinnitatud eelarvele liidu rahalisi vahendeid.

GTranslate

Estonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish