ETHLi lõimumisprogramm: TANTS JA LIIKUMINE KOOLITUNNIS

Juba eelmisel aastal Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu eestvedamisel hoo sisse saanud tantsulõimingu programm kulgeb edasi koostööpäevadena: praktiliste töötubade ja ideelaboriga läbi Eesti erinevate linnade: Võru, Rakvere, Tallinna, Pärnu

Oodatud on kõik üldhariduskoolide aine- ja klassiõpetajad ning tantsuõpetajad, kes on valmis koolitundidesse tantsulist liikumist lõimima, et ainetunnid oleksid õpilase jaoks haaravad, liikumist ja õppimist soodustavad ning toetaksid tõhusamat õppeprotsessi ning üldpädevuste arengut. Eesmärgiks on suurendada ka tantsuõpetajate valmidust siduda  tantsuõpet paremini üldharidusprogrammi ning õpilaste üldpädevuste arengu toetamisega. Käesoleval aastal keskendume eeskätt esimesele kooliastmele.

 

Sel aastal viime läbi neli koostööpäeva kohtumist:

I kohtumine – lükkub edasi sügisesse, kuupäeva info selgumisel – Rakveres, Muusika- ja Kunstikoolis Kaur (L. Koidula 14) 

11.00-12.30 praktiline töötuba – Kärt Tõnisson 

12.45-14.15 ideelabor 

II kohtumine – lükkub edasi sügisesse, kuupäeva info selgumisel – Võrus, Just Tantsukooli saalis (Räpina mnt. 12, II korrus)

11.00-12.30 praktiline töötuba – Eve Noormets ja Anne Tamm-Kivimets

12.45-14.15 ideelabor 

23. oktooberTallinnas, Eesti Tantsuagentuuris (Hobujaama 12, II korrus)

11.00-12.30 praktiline töötuba – Terje Õunapuu

12.45-14.15 ideelabor 

27. novemberPärnus, WAF Tantsukool (Hommiku 3, II korrus)

11.00-12.30 praktiline töötuba – Helena Pihel

12.45-14.15 ideelabor 

 

Töötubades praktiseerime läbiproovitud meetodeid erinevate üldhariduskoolis töötavate tantsuõpetajate eestvedamisel.

Ideelaborites luuakse uusi võtteid ja võimalusi, mida tulevikus katsetada ja edaspidi õppeprotsessis rakendada. 

Õppemeetodite andmebaas koondab programmi käigus kogutud materjali, mida pidevalt jooksvalt täiendatakse ning on kõigile huvilistele kättesaadav. Koondatakse teemad, mida saab ja mida on hea just tantsu ja liikumise abil õppida ja õpetada ning tuua välja näited erinevatest meetoditest kuidas seda teha. 

 

Osalema on oodatud kõik üldhariduskoolide aine- ja klassiõpetajad ning tantsuõpetajad.

Osaleda võib nii ühel kui ka kõigil neljal koostööpäeval. Osalemine on tasuta. Iga osaleja kanda jäävad enda transpordi- ja toitlustuskulud.

Registreeri oma osalus SIIN!

 

Vaata ka lõimumisprogrammi infot liidu kodulehel SIIT! 

Tantsu lõimumise programmi eestvedajad ja täpsustavad küsimused:

Anne Tamm-Kivimets, annekoduke@gmail.com, 5523329

Eve Noormets, eve@notafe.ee, 5179773

 

Miks on tantsumeetodite rakendamine õppeprotsessis oluline?

Liikumine on inimese elu loomulik osa ning eriti loomupärane on liikumine laste jaoks. Tants on midagi palju rohkemat, kui lihtsalt füüsiliselt aktiivne tegutsemine. Erinevaid liikumismeetodeid ainetundide sisuga sidudes soodustame õpilase füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset, kognitiivset ja loomingulist arengut. Tants annab võimaluse õpilastel osaleda aktiivselt teabe kogumise, töötlemise ja analüüsimise protsessis. 

Tantsul on positiivne mõju lapse maailma lihtsamale mõistmisele ning sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele suhetele. Isiklik kehaline kogemus annab personaalse mõõtme ja see soodustab nii õppimist kui ka keskendumisvõimet. Tantsimise protsess rakendab inimest terviklikult ning toetatud saab nii mitmeplaaniline õppimine kui ka inimese terviklik areng – keha, meele ja vaimu koostöö. 

Kui õppimine toimub peamiselt istudes, vaadates ja kuulates, siis mõned meeled ja emotsioonid võivad jääda nõrgemaks ning kaotame tasakaalu. Tants aitab emotsioone, vaimsust, teadmist ja kehalist kogemist tasakaalus hoida. 

Kindlasti soodustab tantsu ja liikumise abil õppimine ka probleemide lahendamise ja loova ning kriitilise mõtlemise oskuse arengut.  

Eesti haridusvaldkonna uue arengukava (2021–2035) tööversioonis on ühe kitsaskohana välja toodud, et koostöö haridustasemete ja -liikide vahel on tagasihoidlik ning et mitteformaalne ja informaalne õpe ei ole formaalõppega piisavalt sidustatud. Lisaks aine- ja erialateadmiste omandamisele peaksime praegusest enam soodustama üldoskuste arendamist nii formaalhariduses kui ka mitte- ja informaalõppes. 

Teeme omavahel koostööd, head üldhariduse õpetajad ja tantsuõpetajad ning võtame selle väljakutse vastu!