Month: January 2024

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on  alates 22. jaanuarist välja kuulutanud õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streigi, kus saavad osaleda alus-, üld-, kutse- ja huviharidusasutuste töötajad. Huvihariduse eest seisvad katusorganisatsioonid toetavad õpetajate rahulolematust praeguse palgataseme osas ning avaldavad toetust läbi streigi tõstatatud haridusvaldkonna probleemidele lahenduste otsimiseks. 

 

Streigi põhisõnumina on välja toodud õpetajate alampalga nõue, kuid tegelikult on haridustöötajate vaates probleem palju laiem. Meie tänane hariduse olukord ei ole tuleviku vaates jätkusuutlik. Peamiseks mureks on uute haridustöötajate järelkasv ja ebaselge karjäärimudel, sest tänased töötingimused ning tasu ei suuda kaasata noort põlvkonda haridusmaastikule.

 

Täna puudub riigil pikaajaline plaan, kuidas jõuda selleni, et õpetaja (sh huvihariduse õpetaja) palk oleks konkurentsivõimeline. Läbimõtlemata on haridustöötajate karjäärimudel, mis motiveeriks haridusmaastikul panustama ning õpetajate optimaalse töökoormuse hoidmine, mis ei ületaks inimvõimete piire. Lisaks suurenevad järjepidevalt nii lapsevanemate kui ühiskonna ootused õpetajale, mille tõttu professionaalsed õpetajad lahkuvad koolidest ning õpilaste ette jõuab üha enam kvalifikatsioonita õpetajaid. 

 

Riigi tasandil on huvihariduse terviksüsteem ja selle toetamine riiklikult läbimõtlemata. Kevadel 2023 toimus huvihariduse katusorganisatsioonide kohtumine haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega, mille raames lubas minister võtta ette üle-eestilise huvihariduse rahastamise süsteemi ning leida toimiv lahendus. Huvihariduse katusorganisatsioonidele teadaolevalt ei ole hetkel ka selle teemaga edasi liigutud. Eriti keerulises situatsioonis on täna erahuvikoolide õpetajaskond, sest erinevad kohalikud omavalitsused ei toeta või siis toetavad väga väikeses mahus erahuvikoolide tegevust ning riigi tasandil ei ole väljatöötatud toimivat huvihariduse õpetajate palgasüsteemi. 

 

Huvihariduse katusorganisatsioonid toetavad  õpetajate ja haridustöötajate püüdlusi konkurentsivõimelise töötasu saavutamise nimel. Oleme nõus, et haridusmaastikul toimuv on murettekitav, mis mõjutab kogu riigi tulevikku. Õiglane töötasu ja toetavad töötingimused – need on aktuaalsed teemad nii alus-, üld-, kutse-, kõrg- ja huvihariduses, millele nii riik kui ka omavalitsused peavad oma tähelepanu pöörama. Üht haridusliiki rahastades ei tohiks teiste haridusliikide toetust vähendada. 

 

Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Muusikakoolide Liit

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti Huvikoolide Liit

Eesti Erahuvialakoolide Liit

ETHL mentorprogramm tantsukoolidele 2024-2025

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit alustab mentorprogrammiga, mis kaasab tantsukoole/stuudioid, sealseid mentoreid ja noori tantsuõpetajaid. Eesmärgiks on parandada tantsuhuvihariduse kvaliteeti, tagada tantsuõpetajate järelkasvu tantsukoolides/stuudiotes ning toetada tantsuspetsialisti kutse taotlemist.

Mentorlus on kõigile osapooltele (nii organisatsioonile, mentorile kui menteele)

arengut ja õppimist toetav partnerlus. Programm võimaldab tantsuõpetaja koolitusi, kogemuslikku õppimist, teadmisi tantsuspetsialisti kutsest ja selle taotlemisest.

 

Mentorprogramm on sel korral suunatud Tantsukoolile

Kandideerima ootame (samast tantsukoolist) menteed ja mentorit koostööpaarina.

Mentor Kogemused tantsuõpetajana on juba pikaajalised ning oled valmis oma kogemusi teistega jagama.

Mentee- Kogemused tantsuõpetajana ei ole veel laialdased ning soovid arendavat toetust oma kogenud kolleegilt.

 

Olulised kuupäevad! Mentorprogrammi ajakava 2024-2025
22.02 Mentorprogrammi infopäev (veebis)

11.05 Mentorprogrammi I seminar Tallinnas

27.06 Menteede supervisioon (veebis) eesmärgid 11.00-16.00 (sh lõunapaus)

6.08   Mentorprogrammi II seminar Pärnus

26.09 Mentorite supervisioon I veebis  11-16

19.10 Menteede supervisioon II veebis 11-16

30.11 Mentorite supervisoon (veebis) 11-16     

10.01 Kutsetaotlemise infopäev

10.02 Kutsetaotlemine

18.01.2025 Mentorprogrammi III seminar ehk lõpuseminar

 

 

Olulised kuupäevad programmi tagasisidestamiseks ja aruandluseks:

21.06.2024 – perioodi analüüs 1.märts – 21.juuni (mentorprogrammi eesmärk ning ülevaade senistest omavahelistest suhtlemistest, kohtumistest ja käsitletud teemadest, õnnestumised, ebaõnnestumised, ootused järgmiseks perioodiks)

09.12.2024 – mentorprogrammi lõpparuanne

märts 2025 – mentorprogrammi ja kutsetaotlemise tagasiside

 

TANTSUKOOL

Kandideeri mentorprogrammi mentor-mentee koostööpaarina kui 

 • sul on soov luua sisukas koostöö oma tantsukooli noorõpetaja ja kogenud tantsuõpetajast mentori vahel, et pakkuda arendavat ja süsteemset juhendamist.
 • saada uusi teadmisi ja kogemusi, et olla üksteisti toetavam nii õpilastele kui kolleegidele;
 • soovid oma koostööga panustada programmi ning jagada oma erialaseid teadmisi ja kogemusi toetades teineteist (mentor-mentee) vastavalt seatud eesmärkidele;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud ja panustada erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • oled valmis osalema mentorprogrammis täismahus.

Kaasa mentorprogrammi menteena noor  tantsuõpetaja

 • kellel on vähene töökogemus tantsuõpetajana / tantsujuhendajana / tantsutreenerina;
 • kellel on soov luua koostöö kogenud tantsuõpetajast mentoriga, et saada arendavat toetust ning tagasisidet oma tööle;
 • kes on huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • kes soovib saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad sul olla veel parem ning õpilasi toetavam tantsuõpetaja;
 • kes soovib olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • kes on valmis osalema mentorprogrammis täismahus sh tasuta ETHL-i korraldatavatel koolitustel (2.-3.03 ja 23.-24.03 Laste tantsu koolitus, tantsuõpetajate täiendkoolitus 23.-25.08, 20.-22.09, 11.-13.10, 1.-3.11).
 • kes taotleb programmi lõpus tantsuspetsialisti kutset või soovib kutsetaset tõsta.

Mentorprogrammis osalejad valitakse järgneva registreerimisvormi alusel.

Registreerumine hiljemalt 7.veebruariks 2024 (k.a)

Registreeru siin!

Kõigi mentorprogrammi soovijatega võtame ühendust pärast kandideerimise lõppu, hiljemalt 16.veebruaril ning anname teada programmi valitud osalejad! 

2024 mentorprogrammi valitakse kuni 8 menteed. Programmi valitud tantsukooli/stuudio, mentori ja menteega sõlmitakse kolmepoolne koostööleping, mida tutvustatakse esimesel seminaril.

Küsimuste ja täiendava info soovi korral võta meiega kindlasti ühendust!

 

Programm on osalejatele tasuta juhul, kui see läbitakse vähemalt 80% ulatuses.

Programmi katkestamisel mõjuva põhjuseta tuleb programm tasuda täismahus, mille maksumuseks on 1000 EURi.

 

Mentorprogrammi peakoolitaja: Anne Õuemaa 

Korraldaja: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Mentorprogramm tantsuõpetajatele saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha mentorprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:


Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com


https://www.facebook.com/EestiTantsuhuvihariduseLiit