Category: koolitus

KOHAD TÄIS!

Tänavu aasta augustis algav tantsuõpetajate täiendkoolituse programm tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Ülevaate saab tantsuhariduse valdkonna arengutest ja võimalustest ning kursuse raames arendatakse häid suhteid teiste tantsuhariduse valdkonnas tegutsejatega, et jätkata koostööd ja üksteiselt õppimist ka peale kursuse lõppemist. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

Toimub ajavahemikul august-november 2024 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn): 
23.-25. august I moodul

20.-22. september II moodul

11.-13. oktoober moodul

1.-3. november IV moodul

  
Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid

MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Koolitajad: Anu Sööt, Maive Mõttus, Eva Kram, Anne Õuemaa, Kristin Binsol, Sergei Drõgin, Paul Bobkov, Grete Arro, Merike Mitt ja paljud teised.

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd .

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!

Kohtade arv on piiratud, saame pakkuda osalust 15 inimesele, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)
registreerudes 1.05.2024 :

 • 340 eurot
 • 300 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele.

Alates 1. maist on koolituse maksumus kõigile 380 eurot.

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 680 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

ETHL mentorprogramm tantsukoolidele 2024-2025

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit alustab mentorprogrammiga, mis kaasab tantsukoole/stuudioid, sealseid mentoreid ja noori tantsuõpetajaid. Eesmärgiks on parandada tantsuhuvihariduse kvaliteeti, tagada tantsuõpetajate järelkasvu tantsukoolides/stuudiotes ning toetada tantsuspetsialisti kutse taotlemist.

Mentorlus on kõigile osapooltele (nii organisatsioonile, mentorile kui menteele)

arengut ja õppimist toetav partnerlus. Programm võimaldab tantsuõpetaja koolitusi, kogemuslikku õppimist, teadmisi tantsuspetsialisti kutsest ja selle taotlemisest.

 

Mentorprogramm on sel korral suunatud Tantsukoolile

Kandideerima ootame (samast tantsukoolist) menteed ja mentorit koostööpaarina.

Mentor Kogemused tantsuõpetajana on juba pikaajalised ning oled valmis oma kogemusi teistega jagama.

Mentee- Kogemused tantsuõpetajana ei ole veel laialdased ning soovid arendavat toetust oma kogenud kolleegilt.

 

Olulised kuupäevad! Mentorprogrammi ajakava 2024-2025
22.02 Mentorprogrammi infopäev (veebis)

11.05 Mentorprogrammi I seminar Tallinnas

27.06 Menteede supervisioon (veebis) eesmärgid 11.00-16.00 (sh lõunapaus)

6.08   Mentorprogrammi II seminar Pärnus

26.09 Mentorite supervisioon I veebis  11-16

19.10 Menteede supervisioon II veebis 11-16

30.11 Mentorite supervisoon (veebis) 11-16     

10.01 Kutsetaotlemise infopäev

10.02 Kutsetaotlemine

18.01.2025 Mentorprogrammi III seminar ehk lõpuseminar

 

 

Olulised kuupäevad programmi tagasisidestamiseks ja aruandluseks:

21.06.2024 – perioodi analüüs 1.märts – 21.juuni (mentorprogrammi eesmärk ning ülevaade senistest omavahelistest suhtlemistest, kohtumistest ja käsitletud teemadest, õnnestumised, ebaõnnestumised, ootused järgmiseks perioodiks)

09.12.2024 – mentorprogrammi lõpparuanne

märts 2025 – mentorprogrammi ja kutsetaotlemise tagasiside

 

TANTSUKOOL

Kandideeri mentorprogrammi mentor-mentee koostööpaarina kui 

 • sul on soov luua sisukas koostöö oma tantsukooli noorõpetaja ja kogenud tantsuõpetajast mentori vahel, et pakkuda arendavat ja süsteemset juhendamist.
 • saada uusi teadmisi ja kogemusi, et olla üksteisti toetavam nii õpilastele kui kolleegidele;
 • soovid oma koostööga panustada programmi ning jagada oma erialaseid teadmisi ja kogemusi toetades teineteist (mentor-mentee) vastavalt seatud eesmärkidele;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud ja panustada erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • oled valmis osalema mentorprogrammis täismahus.

Kaasa mentorprogrammi menteena noor  tantsuõpetaja

 • kellel on vähene töökogemus tantsuõpetajana / tantsujuhendajana / tantsutreenerina;
 • kellel on soov luua koostöö kogenud tantsuõpetajast mentoriga, et saada arendavat toetust ning tagasisidet oma tööle;
 • kes on huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • kes soovib saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad sul olla veel parem ning õpilasi toetavam tantsuõpetaja;
 • kes soovib olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • kes on valmis osalema mentorprogrammis täismahus sh tasuta ETHL-i korraldatavatel koolitustel (2.-3.03 ja 23.-24.03 Laste tantsu koolitus, tantsuõpetajate täiendkoolitus 23.-25.08, 20.-22.09, 11.-13.10, 1.-3.11).
 • kes taotleb programmi lõpus tantsuspetsialisti kutset või soovib kutsetaset tõsta.

Mentorprogrammis osalejad valitakse järgneva registreerimisvormi alusel.

Registreerumine hiljemalt 7.veebruariks 2024 (k.a)

Registreeru siin!

Kõigi mentorprogrammi soovijatega võtame ühendust pärast kandideerimise lõppu, hiljemalt 16.veebruaril ning anname teada programmi valitud osalejad! 

2024 mentorprogrammi valitakse kuni 8 menteed. Programmi valitud tantsukooli/stuudio, mentori ja menteega sõlmitakse kolmepoolne koostööleping, mida tutvustatakse esimesel seminaril.

Küsimuste ja täiendava info soovi korral võta meiega kindlasti ühendust!

 

Programm on osalejatele tasuta juhul, kui see läbitakse vähemalt 80% ulatuses.

Programmi katkestamisel mõjuva põhjuseta tuleb programm tasuda täismahus, mille maksumuseks on 1000 EURi.

 

Mentorprogrammi peakoolitaja: Anne Õuemaa 

Korraldaja: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Mentorprogramm tantsuõpetajatele saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha mentorprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:


Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com


https://www.facebook.com/EestiTantsuhuvihariduseLiit

 

387775291_923056682599039_8188439899067489519_n

Kevadel toimuv tantsualane täiendkoolitus tutvustab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks koolieelses eas ja I kooliastme õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolituse eesmärk on toetada tantsuõpetajate isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja oskusi laste kehalisest, vaimsest, sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust tantsu õpetamisel koolieelses eas ja I kooliastmes.

Laste tantsu koolitus toimub märts 2024 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn).

Koolitajad:

Lagle Reinup  – Vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  

Maive Mõttus  – Laste motoorne  ja kehaline areng ja füüsilised eripärad

Anastasia Koot  – Tantsutunni ülesehitus 

Kärt Tõnisson ja Ajjar Ausma – Tantsude ja koreograafia loomine lastele

Meeli Pärna – Eakohane lähenemine, head ja halvad näited

SKA Lasteabi – Kuidas märgata abivajavat last

Koolituse raames läbitavad teemad:

 • Laste motoorne ja kehaline areng  
 • Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  
 • Kuidas märgata abivajavat last 
 • Õppeprotsessi kavandamine ja tantsutunni ülesehitus arvestades laste vanusega
 • Mängulised kombinatsioonid laste koordinatsiooni ja koreograafilise mälu arendamiseks
 • Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega

Maht: 30 ak tundi

Koolitus koosneb kahest moodulist, mis sisaldab korraga kahte õppepäeva. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

I moodul 2.-3.märts ja II moodul 23.-24. märts.

Koolituse tasu (sisaldab kahe mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale):

150 eurot (ETHL liikmed)/200 eurot (mitte-ETHL liikmed), millest 50 eur kuulub tasumisele arve saamisel ja kogusumma tuleb tasuda 1. veebruariks 2024.

Registreerumistasu maksmine kindlustab koha koolitusel ja seda ei tagastata loobumise korral. 

 • Kõikide registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve.
 • Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele.
 • Tunnistuse saamiseks on vajalik osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
 • Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 400 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
 • Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

Laste tantsu koolituse õppekava vaata siit!

Registreeri oma osalus koolitusele!

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.


Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

117300644_2791757914399961_2646710371409218683_n

25. augustist algab tantsualane täiendkoolitus, mis keskendub tantsuõppele koolieelses eas ja I kooliastme õpilastega töötamiseks. Koolitus tutvustab osalejatele nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi võtteid ning sisaldab mitmeid olulisi elemente, mis aitavad tantsuõpetajatel oma oskusi täiendada.

Koolitus hõlmab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktilisi tunde. Osalejad saavad teadmisi selle kohta, kuidas efektiivselt juhendada tantsutunde ning kuidas arvestada laste kehalise, vaimse, sotsiaalse ja emotsionaalse arenguga. Lisaks sellele antakse praktilisi näpunäiteid tantsude loomiseks ja lavale toomiseks, aidates osalejatel avardada oma loomingulist potentsiaali.

Koolituse läbiviijateks on oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti tantsumaastikul. Nende kogemused ja teadmised tagavad koolituse kvaliteedi ning praktilise suunitluse.

Koolituse eesmärk on toetada tantsuõpetajate isiksuslikku ja professionaalset arengut. Osalejatel on võimalus avardada oma teadmisi ning oskusi tantsu õpetamisel koolieelses eas ja I kooliastmes. See annab tantsuõpetajatele väärtuslikke vahendeid, kuidas paremini toetada laste mitmekülgset arengut läbi tantsu.

Koolitus toimub ajavahemikul august-oktoober 2023 Tallinnas ja Tartus. Registreerimine koolitusele on lõppenud ning kõik kohad on täidetud.

AJAKAVA:

I päev

25.august Tallinna grupp // 23.september Tartu grupp

10:00 – 13:15  Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng (4 ak tundi) Lagle Reinup

13:15 – 14:15  Lõunapaus

14:15 – 16:00 Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  (2 ak tundi) Lagle Reinup

16:00 – 17:30 – SKA loeng “Kuidas märgata abivajavat last” (2 ak tundi)

II päev

26.august Tallinna grupp // 24.september Tartu grupp

11:00 – 14:15 Laste motoorne ja kehaline areng  (4 ak tundi) Maive Mõttus 

14:15 – 15:15  Lõunapaus

15:15 – 18:30 Laste motoorne ja kehaline areng  (4 ak tundi) Maive Mõttus 

III päev

16.september Tallinna grupp // 7.oktoober Tartu grupp

11:00 – 14:15 Õppeprotsessi kavandamine ja tantsutunni ülesehitus. (4 ak tundi) Anastassia Koot 

14.15 – 15.15 Lõunapaus  

15.15 – 16.45 Mängulised kombinatsioonid laste koordinatsiooni ja koreograafilise mälu arendamiseks (2 ak tundi)  Anastassia Koot 

IV päev

17.september Tallinna grupp // 8.oktoober Tartu grupp

10:00 – 11:30  Sissejuhatus päeva – Eakohane lähenemine, Head ja halvad näited. Meeli Pärna  

11:45-  14:15 Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel.  Kärt Tõnisson ja Ajjar Ausma

14:15 – 15:15 Lõunapaus

15:15 – 16:45 Kogemuste jagamine õpetajalt õpetajale. Vestlust viib läbi Kärt Tõnisson 

16:45 – 17:15 Kokkuvõte koolitusest

ÕPPEKAVA

 

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, koolitusprogramm 2020

Selle aasta augustis algav tantsualane täiendkoolitus tutvustab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks koolieelses eas ja I kooliastme õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolituse eesmärk on toetada tantsuõpetajate isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja oskusi laste kehalisest, vaimsest, sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust tantsu õpetamisel koolieelses eas ja I kooliastmes.

 

Toimub ajavahemikul august-oktoober 2023 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn) ja Tartus, Just Tantsukooli ruumides (Liiva, 41 III korrus).

Tallinnas 25.-26. august ja 16.-17. september

Tartus 23.-24. september ja 7.-8. oktoober

I moodul Tallinnas 25.-26. august, Tartus 23.-24. september 

Lagle Reinup – Vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  

Maive Mõttus – Laste motoorne  ja kehaline areng ja füüsilised eripärad

II moodul Tallinnas 16.-17. september, Tartus 7.-8. oktoober 

Anastasia Koot – Tantsutunni ülesehitus 

Kärt Tõnisson ja Ajjar Ausma – Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega

 

Koolituse raames läbitavad teemad:
Laste motoorne ja kehaline areng  

Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  

Kuidas märgata abivajavat last 

Õppeprotsessi kavandamine ja tantsutunni ülesehitus arvestades laste vanusega

Mängulised kombinatsioonid laste koordinatsiooni ja koreograafilise mälu arendamiseks

Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega

 

Maht: 32 ak tundi

Koolitus koosneb kahest moodulist, mis sisaldab korraga kahte õppepäeva. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

 

Laste tantsu koolituse õppekava vaata siit!

 

Registreeri oma osalus koolitusele!
Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

 

Koolituse tasu (sisaldab kahe mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale) 

Tasudes arve hiljemalt 15. juuniks: 

 • 180 eurot 
 • 150 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele 

Alates 16. juunist on koolituse maksumus kõigile 200 eurot.

 

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 400 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituse toetusprogramm tantsuhuvikoolidele ja tantsuhuvitegevust pakkuvatele organisatsioonidele 2022

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kuulutab välja toetusprogrammi koolituste korraldamiseks tantsuhuvihariduse kvaliteedi tõstmise eesmärgil!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, seminar 2018

Kvaliteedi arenduseks saavad koolituse toetust taotleda kõik Eestis tantsuhuvihariduse valdkonnas tegutsevad juriidilised isikud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on tantsuhuvihariduse või -tegevuse pakkumine.

Programmiga soodustatakse huvihariduse pakkujate valmidust ja võimekust kvalitatiivsete muudatuste elluviimiseks. Tantsuhuvihariduse maastikul on vähe võimalusi organisatsiooni siseste ja valdkonna üleste koolituste läbiviimiseks.

Toetusprogramm soodustab tantsuhuvihariduse organisatsioonide võimalusi kvaliteedi tõstmiseks tantsuõppes, arendada oma kooli töötajaskonda ja rakendada erinevaid õppemeetodeid ja -süsteeme ning teha koostööd teiste tantsukoolide ja -stuudiotega.

Toetusprogrammi eelarve maht on 9 000 eurot. 

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituste läbiviimise taotlusvoor avatakse 15. augustil 2022. Taotlusi saab esitada kuni 15. septembrini 2022 (k.a).

Ülevaade koolitustoetuse tingimustest:

 • koolitus on suunatud tantsuhuvikoolide ja tantsuhuvitegevust pakkuvate organisatsioonide töötajatele ja tantsuõpetajatele.
 • koolitus peab toimuma perioodil 1. oktoober kuni 12. detsember 2022.
 • koolituse õppemaht peab olema vähemalt 4 akadeemilist tundi.
 • toetuse summa on 200-450 eurot organisatsiooni sisekoolituseks ja kuni 1000 eurot ühiskoolituste korraldamiseks koostöös teiste tantsuhuvikoolidega.
 • üks taotleja saab toetust taotleda ühe projekti kohta.
 • toetust võib kasutada ainult koolitaja töötasu katmiseks.

Toetuse taotlejal ja saajal tuleb:

 • esitada toetuse taotlusvorm perioodil 15. augustist kuni 15. septembrini 2022 (k.a). Toetuse taotlemiseks tuleb täita vorm, mis on leitav siit
 • esitada sisuline aruanne hiljemalt 16. jaanuariks 2023 (k.a). Aruande esitamiseks tuleb täita vorm, mis on leitav siit
 • koolituse korraldusmeeskonna esindaja teeb ETHLi inspiratsiooni seminaril tutvustuse oma koolitusprojekti sisust ning saadud kasuteguritest. Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Tutvu toetusprogrammi statuudiga

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele tuleb taas!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, koolitusprogramm 2020

Tänavu aastal augustis algav tantsuõpetajate täiendkoolituse programm tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Ülevaate saab tantsuhariduse valdkonna arengutest ja võimalustest ning kursuse raames arendatakse häid suhteid teiste tantsuhariduse valdkonnas tegutsejatega, et jätkata koostööd ja üksteiselt õppimist ka peale kursuse lõppemist. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

Toimub ajavahemikul august-oktoober 2022 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn):
5.-7. august I moodul
26.-28. august II moodul
16.-18. september III moodul
7.-9. oktoober IV moodul

Programmi raames läbitavad teemad:
TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis
TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid
MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad
GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval
TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

 

KOOLITUSPROGRAMMI AJAKAVA MOODULITE KAUPA

 

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)

Tasudes arve hiljemalt 30. juuniks: 

 • 340 eurot
 • 300 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele. 

Alates 1. juulist on koolituse maksumus kõigile 380 eurot.

 

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 680 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2022. aasta kevadel ja sügisel. Dokumentide esitamise tähtajad on 4. aprill 2022 ja 3. oktoober 2022.

 

Selle aasta esimene tantsuspetsialisti kutse taotlusvoor on algamas aprilli alguses, kui dokumentide esitamise tähtaeg on 4. aprill ning tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infotund toimub 11. märtsil kell 11:00-12:30 Zoom keskkonna vahendusel.

Ootame kõiki tantsuspetsialisti kutse taotlemise huvilisi infotundi!

Infotunnis tutvutakse tantsuspetsialisti kutse ja taotlemisprotsessiga ning antakse näpunäiteid portfoolio koostamise kohta ja nõu, kuidas oma kompetentse tõendada. Infotunni lõpus on arvestatud veel eraldi lisaaega tekkinud küsimustele, et need saaksid vastused.

Infotundi viib läbi Anne Tamm-Kivimets, kes on ETTLi Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.

Enne infotundi palume tutvuda juhendiga, mis on abiks taotlejale ning e-portfoolio koostamise veebikursusega. Mõlemad materjalid on kättesaadavad: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infotund on just see koht, kus kutse taotlemise osas oma tekkinud küsimustele vastused saada, kui kodulehel olevast infost ja materjalidega tutvumise korral jääb veel midagi selgusetuks.

 

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik!

Registreeri oma osalus siin

Registreeri oma osalus hiljemalt 9. märtsiks ning 10. märtsil saadetakse kõigile registreerunutele registreerimisvormi sisestatud aadressile Zoomi link. Osalejate arvu piiratuse tõttu palume linki mitte jagada.

 

Vaata lähemalt ETTLi kodulehelt Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infotund 11. märtsil 2022

Lisaks FB-s Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infotund Zoom keskkonnas 11. märtsil 2022

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse ja taotlemise kohta ETTLi kodulehelt.

Info kutse taotlemise kohta: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Kutsestandardid: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/kutsestandardid/

 

Lisainfo ja kontakt:

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

 

Mentorprogramm tantsuõpetajatele 2021-2022 – kogemuste jagamised praktikult praktikule!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit alustab taas tantsuõpetajate mentorprogrammiga, et soodustada ja arendada tantsuhuvihariduse kvaliteeti, tantsuõpetajate omavahelist suhtlust ning üksteist toetavat koostööd. Programmi raames jagame teadmisi ka tantsuspetsialisti kutsest ja selle taotlemisest.

Mentorlus on õppimist ja arengut toetav partnerlus, mis pakub mõlemale osapoolele (nii mentorile kui menteele) isiksuslikku ja professionaalset arengut. Programmi eesmärk on kogemuslik õppimine, parima teadmise jagamine ning tantsuõpetajate kogukonna tugevdamine.

 

Olulised kuupäevad! Mentorprogrammi ajakava 2021-2022

11. august 2021 – Mentorprogrammi I seminar, Viljandimaal (koos ETHLi mõttetalgutega 11.-12. august)

16. oktoober 2021 – Mentorprogramm: menteede supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis + iseseisev ülesanne II seminariks)

30.-31. oktoober 2021 – Mentorprogrammi II seminar, Tallinnas 

27. november 2021 – Mentorprogramm: mentorite supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis)

19. veebruar 2022 – Mentorprogramm: menteede supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis)

19. märts 2022 – Mentorprogramm: mentorite supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis)

11.-12. juuni 2022 – Mentorprogrammi III seminar ehk lõpuseminar

 

KANDIDEERI MENTORIKS!

Aeg: hiljemalt 4. juuli 2021 (k.a)

Kandideeri kindlasti kui

 • oled tantsuerialase kvalifikatsiooniga (kutse-, kõrgharidus või tantsuspetsialist tase 7 või 8), sinu kogemused tantsuõpetajana on juba pikaajalised ning oled valmis oma kogemusi ja teadmisi teistega jagama;
 • soovid panustada mentorina ning jagada oma erialaseid teadmisi ja kogemusi toetades menteed vastavalt tema seatud eesmärkidele;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, et olla veelgi toetavam tantsuõpetaja nii oma õpilastele kui kolleegidele;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • oled valmis osalema mentorprogrammis täismahus.

Mentorprogrammi töö eest on mentoritele ettenähtud tasu.

Mentorprogrammis osalejad valitakse järgneva registreerimisvormi alusel. Registreeru siin!

 

KANDIDEERI MENTEEKS!

Aeg: hiljemalt 4. juuli 2021 (k.a)

Kandideeri kindlasti kui 

 • sul on vähene töökogemus tantsuõpetajana / tantsujuhendajana / tantsutreenerina;
 • sul on soov luua koostöö kogenud tantsuõpetajast mentoriga, et saada arendavat toetust ning tagasisidet oma tööle;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad sul olla veel parem ning õpilasi toetavam tantsuõpetaja;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • oled valmis osalema mentorprogrammis täismahus.

Mentorprogrammis osalemise tasu menteedele on 100 eurot. Registreerimisvormis olevate motivatsiooni küsimuste vastuste alusel valitakse välja 5 menteed, kes saavad osaleda tasuta.

Mentorprogrammis osalejad valitakse järgneva registreerimisvormi alusel. Registreeru siin! 

 

Kõigi mentorprogrammi soovijatega võtame ühendust pärast kandideerimise lõppu, juuli alguses ning anname teada programmi valitud!
Mentorprogrammi saame kaasata 15 mentorit ja 15 menteed. Programmi valitud mentorite ja menteedega vormistatakse koostööleping, mida tutvustatakse esimesel seminaril. Mentor ja mentee koostööpaarid kujunevad esimesel seminaril.
Küsimuste ja täiendava info soovi korral võta meiega kindlasti ühendust!

 

Mentorprogrammi peakoolitajad: Anne Õuemaa ja Anne Tamm-Kivimets

Korraldaja: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

 

Mentorprogramm tantsuõpetajatele saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha mentorprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com 

Taas on tulemas ja võimalus osaleda tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäeval!

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäev, koos refleksiooni ja portfoolio töötubadega, toimub 16. juunil kell 10:00-14:15 Zoom keskkonna vahendusel.

 

Järgmine võimalus tantsuspetsialisti kutset taotleda on sügisel, kui dokumentide esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2021.

Seega praegu on just õige aeg alustada portfoolio koostamist tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks.

 

Ajakava:

10:00-10:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik

10:30-12:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor

15 min paus

12:15-13:45 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) 

13:45-14:15 lisaaeg küsimusteks (vajadusel) 

 

Infopäeva alustame lühikese sissejuhatava tutvustusega tantsuspetsialisti kutse ja selle taotlemise kohta.

Refleksiooni osa aitab analüüsida kutse taotleja professionaalset arengut kutsestandardis nõutavate kompetentside valguses.  

Portfoolio töötuba on praktiline, st õpime tundma portfoolio olemust, funktsionaalsusi ja võimalusi enda presenteerimisel, tutvume erinevate e-portfooliote ja platvormidega, millega saab portfoolioid luua ning alustame oma e-portfoolio loomisega.

 

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik!

Registreeri oma osalus siin 

 

Registreeri oma osalus hiljemalt 14. juuniks ning 15. juunil saadetakse kõigile registreerunutele registreerimisvormi sisestatud aadressile Zoomi link. Osalejate arvu piiratuse tõttu palume linki mitte edasi jagada.

 

Vaata lähemalt  ETTLi kodulehelt Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäeva info

Lisaks FB-s  Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäev Zoomis 16. juuni 2021

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse ja taotlemise kohta vaata ETTLi kodulehelt.

Info kutse taotlemise kohta: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Kutsestandardid: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/kutsestandardid/

 

Lisainfo ja kontakt:

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee