Category: uudis

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi tõstmise toetusmeede on algatus, mis on suunatud tantsuhuvihariduse ja -tegevuse õpetajate ning juhendajate professionaalse arengu toetamisele.

Koolitustoetus tantsuhuvihariduse ja -tegevuse õpetajatele ja juhendajatele enesetäiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Toetust võib kasutada koolituste osalustasu maksmiseks, samuti ka tantsuspetsialisti kutse taotlemise eest tasumiseks.                                      

Toetatakse ainult tantsuhariduse ja pedagoogikaga seotud koolitusi.Ei toetata sõidu- ja majutuskulusid ja ühekordseid töötubasid.

 

Toetus on  personaalne  – tuleb siduda konkreetse inimesega. 

Isik, kellele koolitustoetust taotletakse:

 • peab olema vähemalt 18- aastane
 • omama keskharidust
 • temaga peab taotlejal olema sõlmitud töö- või VÕS leping                                                    

Taotlejad

Taotleda saavad  ETHL täisliikmed 

Täisliige on hääleõiguslik liige, kellel on tasutud liikmemaks (sh käesoleva aasta 2024 liikmemaks)

Taotleda ei saa 2024-2025 ETHL Mentorprogrammis osalevatele menteedele. 

Toetuse määr ja taotlemine : 

Taotleja teeb iga oma õpetaja  kohta eraldi taotluse. Kõikide taotluste maksimaalne kogusumma ühe ETHLi täisliikme kohta on 1000 eurot.

Kui taotluse kasutamise perioodi jooksul (kuni 2024 lõpuni) avatakse koolitusi, milliseid  taotluse hetkel veel ei ole ja taotleja maht (1000 eurot taotleja kohta) ei ole täis, siis võib üks ETHL liige taotleda ka mitu korda, kui taotlusvoor on veel avatud. 

Kasutamistingimused: 

Toetust võib kasutada kuni 2024 aasta lõpuni.

Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande koos kuludokumentidega 14 päeva peale toetuse kasutamist, aga mitte hiljem kui 31.12.2024.

Toetus voor avaneb 1. aprilli ja on avatud kuni vahendite lõppemiseni. 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi tõstmise toetusmeetme statuut.

Registreerimine avatakse 1.aprillil 2024.

Ankeedi leiad SIIT

Lisainfo : 

tantsuharidus@gmail.com 

+37255577300 Meeli Pärna  

KOHAD TÄIS!

Tänavu aasta augustis algav tantsuõpetajate täiendkoolituse programm tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Ülevaate saab tantsuhariduse valdkonna arengutest ja võimalustest ning kursuse raames arendatakse häid suhteid teiste tantsuhariduse valdkonnas tegutsejatega, et jätkata koostööd ja üksteiselt õppimist ka peale kursuse lõppemist. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

Toimub ajavahemikul august-november 2024 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn): 
23.-25. august I moodul

20.-22. september II moodul

11.-13. oktoober moodul

1.-3. november IV moodul

  
Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid

MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Koolitajad: Anu Sööt, Maive Mõttus, Eva Kram, Anne Õuemaa, Kristin Binsol, Sergei Drõgin, Paul Bobkov, Grete Arro, Merike Mitt ja paljud teised.

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd .

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!

Kohtade arv on piiratud, saame pakkuda osalust 15 inimesele, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)
registreerudes 1.05.2024 :

 • 340 eurot
 • 300 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele.

Alates 1. maist on koolituse maksumus kõigile 380 eurot.

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 680 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

ENTÜ noortežürii on täis värsket entusiasmi, olles valmis sukelduma Koolitantsu põnevasse maailma. Meie noored tantsueksperdid osalesid 9. märtsil tantsuanalüüsi töötoas, kus nad pühendasid end tantsude hindamise kunstile.

Koolitus, kus oli kohal 13 noort entusiasti, lepiti kokku põhimõtetes, mida ENTÜ noortežürii jälgib ja hindab kõikides piirkondlikes voorudes Koolitantsul.

Päeva jooksul toimunud koolitusel uuriti põhjalikult erinevaid tantsude hindamise meetodeid ja põhimõtteid. Koos osalejatega analüüsiti mitmeid tantse ning kogemuste omandamiseks astuti žürii kingadesse, proovides kätt hindamise kunstis. Koolitust viis läbi Helena Pihel.

Taaskord on tulemas festival KOOLITANTS ja noortežüriid oodatakse oma sõna sekka ütlema.
Selleks, et kaasa lüüa, tuleks läbida tantsuanalüüsi koolitus, mis toimub 9. märtsil Tallinnas ETA-s. Juhendajaks on taas Helena Pihel.

 •  See on süvitsiminev töötuba, kus ühendatakse teoreetiline loeng ja praktiline osa. Vaadeldakse ning analüüsitakse nii üksikuid tantse kui ka tantsulavastuste formaati.
 • Läbiviidud loengute ja arutelude tulemusel luuakse noorte endi poolt alussüsteem, mille alusel tantsuloomingut analüüsida, tagasisidestada ja hinnata.
 • Noored saavad ka kogemuse, millistes tingimustes toimub hindaja või žüriiliikme töö.

Töötuppa registreerimine SIIN

Lisainfo: noortetants@gmail.com

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on  alates 22. jaanuarist välja kuulutanud õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streigi, kus saavad osaleda alus-, üld-, kutse- ja huviharidusasutuste töötajad. Huvihariduse eest seisvad katusorganisatsioonid toetavad õpetajate rahulolematust praeguse palgataseme osas ning avaldavad toetust läbi streigi tõstatatud haridusvaldkonna probleemidele lahenduste otsimiseks. 

 

Streigi põhisõnumina on välja toodud õpetajate alampalga nõue, kuid tegelikult on haridustöötajate vaates probleem palju laiem. Meie tänane hariduse olukord ei ole tuleviku vaates jätkusuutlik. Peamiseks mureks on uute haridustöötajate järelkasv ja ebaselge karjäärimudel, sest tänased töötingimused ning tasu ei suuda kaasata noort põlvkonda haridusmaastikule.

 

Täna puudub riigil pikaajaline plaan, kuidas jõuda selleni, et õpetaja (sh huvihariduse õpetaja) palk oleks konkurentsivõimeline. Läbimõtlemata on haridustöötajate karjäärimudel, mis motiveeriks haridusmaastikul panustama ning õpetajate optimaalse töökoormuse hoidmine, mis ei ületaks inimvõimete piire. Lisaks suurenevad järjepidevalt nii lapsevanemate kui ühiskonna ootused õpetajale, mille tõttu professionaalsed õpetajad lahkuvad koolidest ning õpilaste ette jõuab üha enam kvalifikatsioonita õpetajaid. 

 

Riigi tasandil on huvihariduse terviksüsteem ja selle toetamine riiklikult läbimõtlemata. Kevadel 2023 toimus huvihariduse katusorganisatsioonide kohtumine haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega, mille raames lubas minister võtta ette üle-eestilise huvihariduse rahastamise süsteemi ning leida toimiv lahendus. Huvihariduse katusorganisatsioonidele teadaolevalt ei ole hetkel ka selle teemaga edasi liigutud. Eriti keerulises situatsioonis on täna erahuvikoolide õpetajaskond, sest erinevad kohalikud omavalitsused ei toeta või siis toetavad väga väikeses mahus erahuvikoolide tegevust ning riigi tasandil ei ole väljatöötatud toimivat huvihariduse õpetajate palgasüsteemi. 

 

Huvihariduse katusorganisatsioonid toetavad  õpetajate ja haridustöötajate püüdlusi konkurentsivõimelise töötasu saavutamise nimel. Oleme nõus, et haridusmaastikul toimuv on murettekitav, mis mõjutab kogu riigi tulevikku. Õiglane töötasu ja toetavad töötingimused – need on aktuaalsed teemad nii alus-, üld-, kutse-, kõrg- ja huvihariduses, millele nii riik kui ka omavalitsused peavad oma tähelepanu pöörama. Üht haridusliiki rahastades ei tohiks teiste haridusliikide toetust vähendada. 

 

Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Muusikakoolide Liit

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti Huvikoolide Liit

Eesti Erahuvialakoolide Liit

ETHL mentorprogramm tantsukoolidele 2024-2025

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit alustab mentorprogrammiga, mis kaasab tantsukoole/stuudioid, sealseid mentoreid ja noori tantsuõpetajaid. Eesmärgiks on parandada tantsuhuvihariduse kvaliteeti, tagada tantsuõpetajate järelkasvu tantsukoolides/stuudiotes ning toetada tantsuspetsialisti kutse taotlemist.

Mentorlus on kõigile osapooltele (nii organisatsioonile, mentorile kui menteele)

arengut ja õppimist toetav partnerlus. Programm võimaldab tantsuõpetaja koolitusi, kogemuslikku õppimist, teadmisi tantsuspetsialisti kutsest ja selle taotlemisest.

 

Mentorprogramm on sel korral suunatud Tantsukoolile

Kandideerima ootame (samast tantsukoolist) menteed ja mentorit koostööpaarina.

Mentor Kogemused tantsuõpetajana on juba pikaajalised ning oled valmis oma kogemusi teistega jagama.

Mentee- Kogemused tantsuõpetajana ei ole veel laialdased ning soovid arendavat toetust oma kogenud kolleegilt.

 

Olulised kuupäevad! Mentorprogrammi ajakava 2024-2025
22.02 Mentorprogrammi infopäev (veebis)

11.05 Mentorprogrammi I seminar Tallinnas

27.06 Menteede supervisioon (veebis) eesmärgid 11.00-16.00 (sh lõunapaus)

6.08   Mentorprogrammi II seminar Pärnus

26.09 Mentorite supervisioon I veebis  11-16

19.10 Menteede supervisioon II veebis 11-16

30.11 Mentorite supervisoon (veebis) 11-16     

10.01 Kutsetaotlemise infopäev

10.02 Kutsetaotlemine

18.01.2025 Mentorprogrammi III seminar ehk lõpuseminar

 

 

Olulised kuupäevad programmi tagasisidestamiseks ja aruandluseks:

21.06.2024 – perioodi analüüs 1.märts – 21.juuni (mentorprogrammi eesmärk ning ülevaade senistest omavahelistest suhtlemistest, kohtumistest ja käsitletud teemadest, õnnestumised, ebaõnnestumised, ootused järgmiseks perioodiks)

09.12.2024 – mentorprogrammi lõpparuanne

märts 2025 – mentorprogrammi ja kutsetaotlemise tagasiside

 

TANTSUKOOL

Kandideeri mentorprogrammi mentor-mentee koostööpaarina kui 

 • sul on soov luua sisukas koostöö oma tantsukooli noorõpetaja ja kogenud tantsuõpetajast mentori vahel, et pakkuda arendavat ja süsteemset juhendamist.
 • saada uusi teadmisi ja kogemusi, et olla üksteisti toetavam nii õpilastele kui kolleegidele;
 • soovid oma koostööga panustada programmi ning jagada oma erialaseid teadmisi ja kogemusi toetades teineteist (mentor-mentee) vastavalt seatud eesmärkidele;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud ja panustada erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • oled valmis osalema mentorprogrammis täismahus.

Kaasa mentorprogrammi menteena noor  tantsuõpetaja

 • kellel on vähene töökogemus tantsuõpetajana / tantsujuhendajana / tantsutreenerina;
 • kellel on soov luua koostöö kogenud tantsuõpetajast mentoriga, et saada arendavat toetust ning tagasisidet oma tööle;
 • kes on huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • kes soovib saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad sul olla veel parem ning õpilasi toetavam tantsuõpetaja;
 • kes soovib olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • kes on valmis osalema mentorprogrammis täismahus sh tasuta ETHL-i korraldatavatel koolitustel (2.-3.03 ja 23.-24.03 Laste tantsu koolitus, tantsuõpetajate täiendkoolitus 23.-25.08, 20.-22.09, 11.-13.10, 1.-3.11).
 • kes taotleb programmi lõpus tantsuspetsialisti kutset või soovib kutsetaset tõsta.

Mentorprogrammis osalejad valitakse järgneva registreerimisvormi alusel.

Registreerumine hiljemalt 7.veebruariks 2024 (k.a)

Registreeru siin!

Kõigi mentorprogrammi soovijatega võtame ühendust pärast kandideerimise lõppu, hiljemalt 16.veebruaril ning anname teada programmi valitud osalejad! 

2024 mentorprogrammi valitakse kuni 8 menteed. Programmi valitud tantsukooli/stuudio, mentori ja menteega sõlmitakse kolmepoolne koostööleping, mida tutvustatakse esimesel seminaril.

Küsimuste ja täiendava info soovi korral võta meiega kindlasti ühendust!

 

Programm on osalejatele tasuta juhul, kui see läbitakse vähemalt 80% ulatuses.

Programmi katkestamisel mõjuva põhjuseta tuleb programm tasuda täismahus, mille maksumuseks on 1000 EURi.

 

Mentorprogrammi peakoolitaja: Anne Õuemaa 

Korraldaja: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Mentorprogramm tantsuõpetajatele saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha mentorprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:


Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com


https://www.facebook.com/EestiTantsuhuvihariduseLiit

 

387775291_923056682599039_8188439899067489519_n

Kevadel toimuv tantsualane täiendkoolitus tutvustab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks koolieelses eas ja I kooliastme õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolituse eesmärk on toetada tantsuõpetajate isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja oskusi laste kehalisest, vaimsest, sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust tantsu õpetamisel koolieelses eas ja I kooliastmes.

Laste tantsu koolitus toimub märts 2024 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn).

Koolitajad:

Lagle Reinup  – Vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  

Maive Mõttus  – Laste motoorne  ja kehaline areng ja füüsilised eripärad

Anastasia Koot  – Tantsutunni ülesehitus 

Kärt Tõnisson ja Ajjar Ausma – Tantsude ja koreograafia loomine lastele

Meeli Pärna – Eakohane lähenemine, head ja halvad näited

SKA Lasteabi – Kuidas märgata abivajavat last

Koolituse raames läbitavad teemad:

 • Laste motoorne ja kehaline areng  
 • Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  
 • Kuidas märgata abivajavat last 
 • Õppeprotsessi kavandamine ja tantsutunni ülesehitus arvestades laste vanusega
 • Mängulised kombinatsioonid laste koordinatsiooni ja koreograafilise mälu arendamiseks
 • Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega

Maht: 30 ak tundi

Koolitus koosneb kahest moodulist, mis sisaldab korraga kahte õppepäeva. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

I moodul 2.-3.märts ja II moodul 23.-24. märts.

Koolituse tasu (sisaldab kahe mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale):

150 eurot (ETHL liikmed)/200 eurot (mitte-ETHL liikmed), millest 50 eur kuulub tasumisele arve saamisel ja kogusumma tuleb tasuda 1. veebruariks 2024.

Registreerumistasu maksmine kindlustab koha koolitusel ja seda ei tagastata loobumise korral. 

 • Kõikide registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve.
 • Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele.
 • Tunnistuse saamiseks on vajalik osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
 • Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 400 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
 • Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

Laste tantsu koolituse õppekava vaata siit!

Registreeri oma osalus koolitusele!

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.


Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

TANTSUHUVIHARIDUSE AASTAPÄEVA TÄNUSÕNAD

Oleme väga tänulikud KÕIGILE TEILE suure panuse eest! Tänu TEILE sai toimuma tantsuhuvihariduse olulisust esile toov päev, kus oli rõõm ühiselt tantsukunsti teha ja seda vaadata, tantsuhuvihariduse üle arutleda ja uut inspiratsiooni saada ning valdkonna tegijaid tunnustada.

 

AITÄH!

Suurepärase töö ja võluva tantsumaailma loomise eest. 

Tantsijad tantsukoolidest üle Eesti: Bertram Stuudio, Ciara Tantsukool, Stuudio dotE Tantsukool, Error Tantsukool, ETA Tantsukool, Just Tantsukool, Jõgeva Muusikakool, VTK Keeris, Koit Tantsukool, MerStuudio, Minu Tantsukool, Tiina Tantsustuudio, Tähtvere tantsukeskus, Tantsukool Tantsutsoon, Tantsuselts Pärliine, Tantsuteater Polly, Shaté Tantsukool, S-Stuudio, T-Stuudio.

 

AITÄH!

Tantsulavastuse “Oma loo leian ma üles” loominguline meeskond:Teet Kask, Aneta Varts, Sander Mölder.

Interdistsiplinaarse töötubade juhendajad Kadi Aare, Karmen Teesi Pregel, Matti Tapio Vainio.

 

AITÄH !

Oleme inspireeritud Noorte Tantsu Foorumi aruteludest ja loengutest!

Tänud moderaatorile  Monika Tomingasele, kes foorumi teemasid koos hoidis ning kõiki kõnelejaid arutlema juhtis.
Aitäh, et võtsite aega mõtisklemaks muutuvas maailmas hakkamasaamisest ning tantsuhuvihariduse kvaliteedi hoidmise võimalustest: Annika Viibus, Annikki Aruväli, Krõõt Kiviste, Saara Oras, Helena Pihel ja Ülli Kukumägi.

 

AITÄH!

Peaminister KAJA KALLAS tantsijalt tantsijale  heade soovide eest  Vaata videot siit!

AITÄH!

Oleme tänulikud suurepärase koostöö eest: Tallinna Ülikooli Balti Filmi-ja Meedia instituut, Tallinna Muusika-ja Balletikool, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Balletiliit!

 

AITÄH!

Tänud toetamast Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Viimsi vald, Haapsalu linn.

Tänud kõikidele tervitajatele, gala publikule ning heade soovide saatjatele!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu 2023. aasta tunnustustuse saanud inimesed ja organisatsioonid:

TÄNAME!

Sisuka tantsukunsti tutvustava kultuurharidusliku lasteprogrammi eest, laste balletihuvi innustajad ning tantsuharidusse PANUSTAJAD – Rahvusooper Estonia balleti teemaliste haridusprojektide elluviijad

TÄNAME!

Hoidmast pikaajaliselt noori oma loomingulise tegevuse fookuses, noortele suunatud tantsulavastuste ja töötubade TEGIJAD –  Zuga Ühendatud Tantsijad 

TÄNAME!

Tantsuõpetajate erialaste teadmiste ja oskuste pikaajaline arendaja ning rahvatantsu kvaliteedi eest seisja, paljude tantsuõpetajate ÕPETAJA –  Ilma Adamson 

TÄNAME!

Suure panuse eest balleti huviharidusse ja professionaalsesse eelõppesse, pühendunud BALLETIÕPETAJA ja balletiprojektidesse PANUSTAJA –  Dagmar Rang-Saal

MEIE SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID :

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu poolt välja antava  Gerd Neggo preemia 2023 aasta laureaadile Helena Pihelile!

Helena pälvib tunnustuse pühendunud tantsuhariduse mõtestaja ja edendajana – kaasaegse tantsu õpetaja, õppejuht, mentor, metoodik ja lektor, kes suunab tantsimise ja tantsust kõnelemise kaudu oma õpilasi ja kolleege isikliku sügava sisemise uurimuse rajale.

Video Helenast läbi õpilaste ja kolleegide silmade.

Loe lähemalt  Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu kodulehelt

Tantsuhuvihariduse aastapäeva fotosid vaata Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu kodulehelt, Facebooki ja Instagrami postitustest ja jaga julgelt teistega. 

Fotogaleriid vaata SIIT!

Fotod: Paul Heinrich Daude (palun sotsiaalmeedias jagamisel ära märkida)

Noorte Tantsu Foorumi videosid vaata SIIT!

 

Kohtume järgmisel Tantsuhuvihariduse aastapäeval!

Koostöös sünnib palju head ja imelist!

Tänulikud ja rõõmsad:

Jane Miller-Pärnamägi, Meeli Pärna, Kati Ly Koit, Lii Ainsalu, Anne Tamm-Kivimets, Tiina Kaev, Helit Seljamaa-Burm

Noorte Tantsu Foorum oli algatus, mis keskendus noorte võimestamisele, nende motiveerimisele ja muutuva maailmaga kohanemisele tantsuhuvihariduse kontekstis. Projekti käigus korraldati mitmeid olulisi ja mitmekesiseid tegevusi, mille eesmärk oli noorte enesearengu, motivatsiooni ja hakkama saamise toetamine.

Päev algas Grete Arro inspireeriva motivatsiooniloenguga, kus osalejatele räägiti enese motiveerimise olulisusest ning kuidas suhtuda vigadesse ja takistustesse positiivselt, kui võimalustesse õppimiseks ja kasvamiseks. Loeng kestis tund aega ja oli interaktiivne, kaasates noori arutellu. Seejärel toimus elav vestluspaneel, kus osalesid Haridusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja noorteühenduse esindajad ning BFM koreograafia õppekava tudeng. Paneelis arutati maailma muutuste ja tänapäeva noorte ees seisvate väljakutsete üle. Samuti arutleti milline on kvaliteetne tantsuhuviharidus läbi noorte silmade – mida nemad ootavad, soovivad. Osalejad said esitada küsimusi ja jagada oma mõtteid, mis rikastas arutelu mitmete erinevate vaatenurkadega.

Projekti käigus toimunud mitmekülgsed tegevused, sealhulgas motivatsiooni loeng ja vestluspaneel, inspiratsiooni töötoad ning sügav kunstiline etendus, mitte ainult ei varustanud noori vajalike oskuste ja teadmistega, vaid lõid ka turvalise keskkonna, kus noored said vabalt jagada oma muresid ja väljakutseid. Projektitegevuste käigus koguti noortelt olulist tagasisidet, mis aitab kaasa kvaliteetse tantsuhuvihariduse edendamisele.

Vestluspaneelist ja tagasiside küsimustikust kogutud vastuste põhjal panime kokku noorte seisukoha tantsuhuvihariduse kvaliteedi ja noorte vajaduste vaates:

 • Tantsuõppe sisu: Noored soovivad mitmekesist ja kaasahaaravat tantsuõpet, kus õpitakse erinevaid tantsustiile ja -traditsioone. Samuti peavad nad oluliseks, et tantsuõpe hõlmaks mitte ainult tehnilisi oskusi, vaid ka loovust ja eneseväljendust.

 • Õpetamismeetodid ja -lähenemised: Noored hindavad avatud ja toetavat õpikeskkonda, kus julgustatakse küsimusi esitama ja omavahel koostööd tegema. Interaktiivsed tundide ülesehitused, kus õpetajad kaasavad õpilasi otsuste tegemisse ja loomingulistesse protsessidesse, on inspireerivad ja harivad ning noorte silmis vajalikud.

 • Toimetulek stressi ja väljakutsetega: Noored vajavad tuge stressi ja väljakutsete haldamisel, mis võivad kaasneda intensiivse tantsuõppega. Psühholoogiline tugi, stressijuhtimise töötoad ja enesehoolduse oskuste õpetamine on olulised, et aidata noortel säilitada vaimne ja emotsionaalne tasakaal.

 • Tantsuõpetajate ja lapsevanemate roll: Tantsuõpetajad peaksid olema mitte ainult oskuslikud juhendajad, vaid ka mentorid ja eeskujud. Nad võiksid julgustada avatud suhtlemist, tagasiside andmist ja vastastikust austust. Lapsevanemate toetus on samuti oluline, nende osalus tantsusündmustes ja -etteastetes aitab luua toetavat kogukonda.

 • Millist tuge noored soovivad: Noored vajavad ressursse ja võimalusi, et arendada oma tantsuoskusi ja huvisid edasi. Stipendiumid, õppestipendiumid ja juhendamisprogrammid võivad aidata noortel oma potentsiaali täielikult realiseerida. Samuti on oluline pakkuda platvorme, kus noored saavad oma oskusi näidata, näiteks tantsuvõistlused ja avalikud etendused.

Noorte Tantsu Foorum mitte ainult ei toetanud noori nende enesearengus, vaid andis neile ka vahendid ja enesekindluse astuda vastu elu väljakutsetele ning järgida oma unistusi ja eesmärke. See algatus mängib olulist rolli noorte häälte kuuldavaks tegemisel ühiskonnas ja aitab kaasa noortele suunatud huviharidusprogrammide ja tegevuste paremale kohandamisele vastavalt noorte vajadustele ja ootustele.

Projekti elluviimist toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames.

Iga kolme aasta tagant korraldab daCi rahvusvahelise konverentsi, mis toimub erinevates maailma paikades.

Järgmine ülemaailmne tantsuhariduse konverents toimub juulis 2024 kaunis Sloveenias. Sündmus on tõeliselt mitmekülgne, hõlmates kogu tantsumaailma spektrit ning pakkudes unikaalset kogemust nii tantsuõpetajatele, õpilastele, tantsuhariduse korraldajatele kui ka mõtestajatele.

Osale põnevas konverentsiprogrammis, kus avaneb võimalus õppida tantsuvaldkonna tipptegijatelt, jagada kogemusi ja ideid ning luua kontakte rahvusvahelisel tasandil. Konverentsi raames toimuvad mitmekülgsed töötoad, loengud ja paneeldiskussioonid, mis käsitlevad erinevaid aspekte tantsuharidusest. Lisaks on sul võimalus osa saada unikaalsetest etendustest ja tantsuetendustest, mis toovad esile tantsu ilu ja mitmekesisuse.

Registreerimine konverentsile on juba alanud!

Lisainfot konverentsi kohta leiad – daCi 2024 konverents